preskoči na sadržaj

Osnovna škola kralja Tomislava Našice

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaj za imenovanje ravnatelja

Autor: Vlatka Zahirović, 10. 11. 2020.

11. studenog 2020.

Školski odbor Osnovne škole kralja Tomislava, Našice, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole kralja Tomislava, Našice

Osnovna škola kralja Tomislava
Ulica Matice hrvatske 1
             Našice
KLASA: 112-01/20-01/0150
URBROJ: 2149/13-11-20-1
Našice, 29. listopada 2020.

     Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., - Ispr. 90/11.,  16/12., 86/12., 94/13., 136/14-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)  članka 59. Statuta Osnovne škole kralja Tomislava, Našice,  Školski odbor Osnovne škole kralja Tomislava, Našice, raspisuje

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice Osnovne škole kralja Tomislava, Našice

 Ravnatelja/ica školske ustanove,  sukladno članku 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

2) uvjete propisane člankom 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

(3) Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

  Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na pet (5) godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj,  kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

 - životopis

- diplomu, odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme

-  domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

 - dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

- uvjerenje  da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od osam dana od dana objave natječaja)

 - dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički  zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

 - dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju).

 - program rada za mandatno razdoblje.

   Dokazi o ispunjavanju  dodatnih kompetencija, ukoliko ih kandidati imaju, dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku, a dokazuju se  na sljedeći način:

  • poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom, odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem, odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika, odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku te razini odnosno stupnju, ispravama o položenim ispitima iz stranog jezika  kroz studijsko obrazovanje.
  • osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom, odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili  drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
  • iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu.   

   Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17. i 98/19.),  članku 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i  98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a   imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

    Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17. i 98/19.), dužni su uz prijavu na natječaj priložiti, osim dokaza  o ispunjavanju traženih  uvjeta  i sve potrebne dokaze dostupne  na poveznici  Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr./zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije  o dokazima  koji su potrebni za ostvarivanje  prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

    Prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi kralja Tomislava, Našice za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka  u svrhu provedbe natječajnog postupka i  rezultata natječaja.

 Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja  u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama  Osnovne škole kralja Tomislava, Našice.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Osnovna škola kralja Tomislava, Našice

Ulica Matice hrvatske 1

31 500 Našice

    u zatvorenoj omotnici, s naznakom „  Natječaj za ravnatelja/icu - ne otvaraj“.

  Predsjednica Školskog  odbora:

    Iva Ramljak

 


Priloženi dokumenti:
Natjecaj_za_ravnatelja,_OBJAVA.docx (19.06 KB)


Tražilica
Vrijeme je za školski obrok 3
Naša škola

Pogledajte film o našoj školi profesorice Vesne Kovačević-Tomić.

Informacije za roditelje
Priručnik za pomoćnike

Priloženi dokumenti:
ucimo zajedno FINAL.PDF

e-Dnevnik
Kalendar
« Svibanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola kralja Tomislava Našice / Ulica Matice Hrvatske 1, HR-31500 Našice / os-kralja-tomislava-na.skole.hr / ured@os-kralja-tomislava-na.skole.hr
preskoči na navigaciju