preskoči na sadržaj

Osnovna škola kralja Tomislava Našice

 > Naslovnica
Vijesti

Natječaj za radna mjesta

Autor: Vlatka Zahirović, 6. 10. 2020.

NATJEČAJ  ZA

SLJEDEĆA RADNA  MJESTA

 1. Učitelj/ica razredne nastave - određeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1

         - 1 izvršitelj

 1. Učitelj/ica njemačkog jezika  -  određeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1

  - 1 izvršitelj
   
 2. Učitelj/ica matematike  -  određeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1 

- 1 izvršitelj

 1. Učitelj/ica informatike -  neodređeno, nepuno radno vrijeme (28 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1

- 1 izvršitelj

 1. Učitelj/ica geografije -  određeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1

- 1 izvršitelj

 1. Učitelj/ica edukator-rehabilitator neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1

- 1 izvršitelj

 1. Učitelj/ica edukator-rehabilitator određeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1

 - 2 izvršitelja

Osnovna škola kralja Tomislava
Ulica Matice hrvatske 1
             Našice
KLASA: 112-01/20-01/0111
URBROJ: 2149/13-01-20-1
Našice, 5. listopada 2020.

               Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., - Ispr. 90/11.,  16/12., 86/12., 94/13., 136/14-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 11. Pravilnika o radu te članka 5. i 6. Pravilnika  o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj  školi kralja Tomislava, Našice  (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole kralja Tomislava, Našice, raspisuje


NATJEČAJ  ZA

SLJEDEĆA RADNA  MJESTA

 1. Učitelj/ica razredne nastave - određeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1

         - 1 izvršitelj

 1. Učitelj/ica njemačkog jezika  -  određeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1
  - 1 izvršitelj
 2. Učitelj/ica matematike  -  određeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1 

- 1 izvršitelj

 1. Učitelj/ica informatike -  neodređeno, nepuno radno vrijeme (28 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1

- 1 izvršitelj

 1. Učitelj/ica geografije -  određeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1

- 1 izvršitelj

 1. Učitelj/ica edukator-rehabilitator - neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1

- 1 izvršitelj

 1. Učitelj/ica edukator-rehabilitator - određeno, puno radno vrijeme (40 sati ukupnog tjednog radnog vremena), mjesto rada: Matična škola, Našice, Ulica Matice hrvatske 1

 - 2 izvršitelja

 

Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.)

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

-  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog  rada,

 - odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja:

 • za radno mjesto pod brojem 1. uvjeti iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14.,7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)  te iz članka 4.  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20.).

 

 • za radno mjesto pod brojem 2. uvjeti iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14.,7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.)  te iz članka 7.  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20.).

 

 • za radno mjesto pod brojem 3. uvjeti iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14.,7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.)  te iz članka 15.  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20.).

 

 • za radno mjesto pod brojem 4. uvjeti iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14.,7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.)  te iz članka 17.  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20.).

 

 • za radno mjesto pod brojem 5. uvjeti iz članka 105. stavka 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13, 152/14.,7/17., 68/18.,  98/19. i 64/20.)  te iz članka 21.  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20.).

 

 • za radna mjesta pod brojem 6. i 7.  uvjeti iz članka 105.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) te iz članka 28.  Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi  (Narodne novine, broj 6/19. i 75/20.).

  U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta, odnosno boravišta, broj telefona/mobitela, po mogućnosti kandidata i e-mail adresa na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene, odnosno testiranja, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje).

 Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana.
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti:
   1. životopis,
   2. diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
   3. dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
   4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi – ne starije od dana raspisivanja natječaja
  5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana raspisivanja natječaja.

Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti uz prijavu na natječaj dostavljaju se u neovjerenoj preslici.

  Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge, odnosno isprave dostaviti u izvorniku.

     Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17. i 98/19.), te članka 48. f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, odnosno priloga, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17. i 98/19.

), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava, odnosno priloga, priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17. i 98/19.) koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

  Ravnateljica Osnovne škole kralja Tomislava, Našice, imenuje Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo.)
   Povjerenstvo poziva sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima, odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, na procjenu odnosno vrednovanje.

Vrednovanje kandidata obuhvaća provjeru znanja potrebnog za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje.

  Vrijeme i mjesto procjene kandidata  objavit će se na mrežnoj stranici Škole: http://www.os-kralja-tomislava-na.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „Natječaji za radno mjesto“,  najmanje 3 dana prije održavanja.
Ako kandidat ne pristupi procjeni, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

   Kandidat prijavom na natječaj, daje Osnovnoj školi kralja Tomislava,  Našice, privolu za obradu osobnih podataka, navedenih u svim dostavljenim prilozima, odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.


Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici Škole: http://www.os-kralja-tomislava-na.skole.hr/ u rubrici „Natječaji za radno mjesto“ i oglasnoj ploči Škole.

 

Natječaj traje od  07. listopada 2020. do 14. listopada 2020. godine.

Prijave se primaju do zaključno 14. listopada 2020. godine.

 Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu:

Osnovna škola kralja Tomislava, Našice

Ulica Matice hrvatske 1,

31 500 Našice,

s naznakom „ ZA NATJEČAJ

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati prijavljeni na natječaj biti će obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Škole: http://www.os-kralja-tomislava-na.skole.hr/ u rubrici „Natječaji za radno mjesto“ najkasnije u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom.

   U slučaju da se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, svi će kandidati biti obaviješteni istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu će se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima obavijestiti pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom.

Ravnateljica:

Vlatka Zahirović, prof.

 

 

 
Tražilica
Škola na daljinu
Vrijeme je za školski obrok 3
Naša škola

Pogledajte film o našoj školi profesorice Vesne Kovačević-Tomić.

Dopunska nastava 2018./2019.
Informacije za roditelje
Priručnik za pomoćnike

Priloženi dokumenti:
ucimo zajedno FINAL.PDF

e-Dnevnik
Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola kralja Tomislava Našice / Ulica Matice Hrvatske 1, HR-31500 Našice / os-kralja-tomislava-na.skole.hr / ured@os-kralja-tomislava-na.skole.hr
preskoči na navigaciju